باشگاه‌های لیگ برتری همچنان محکوم می شوند/ استقلال هم محکوم شد
باشگاه‌های لیگ برتری همچنان محکوم می شوند/ استقلال هم محکوم شد

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه در این کمیته نسبت به برخی باشگاه‌های مورد شکایت اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت محمود خمیسی از باشگاه نساجی مازندران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن توسط خواهان در ستون خواسته، کمیته با تکلیفی مواجه نیست.
* در پرونده شکایت رسول ستارپور از باشگاه نساجی مازندران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۰ میلیون ریال بابت مانده مبلغ پرداخت نشده قرارداد مورخ ۵ مهرماه ۱۳۸۶ در حق خواهان محکوم شد. در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن توسط خواهان در ستون خواسته، کمیته با تکلیفی مواجه نیست. (رای صادره قطعی است)
* در پی شکایت محمود شفیعی از باشگاه نساجی مازندران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن توسط خواهان در ستون خواسته، کمیته با تکلیفی مواجه نیست.
* با توجه به شکایت فرزاد حاتمی از باشگاه تراکتورسازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد.
* در پرونده شکایت توحید قوچانی از شهرداری تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال در حق خواهان محکوم شد.
* در پرونده شکایت باشگاه پیکان از باشگاه استقلال تهران، کمیته وضعیت پس از بررسی پرونده اعلام کرد: باشگاه استقلال تهران به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت دو سال حق آموزش امیرحسین پورمحمد به انضمام پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون بابت هزینه دادرسی محکوم شد. همچنین با توجه به واریز علی الحساب مبلغ ۵ میلیون ریال به حساب فدراسیون فوتبال، خواهان مکلف به پرداخت مبلغ ۵ میلیون ریال بابت الباقی هزینه دادرسی پیش از اجرای رای در حق فدراسیون است.
آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.